Om købstaden Skanderborgs "Læbælte"

 

Lov og fortolkninger.

 

Fra Kaj Klostergaard har jeg modtaget følgende:

 

 

Stilling Brugsforening formentlig oprettet i forbindelse med dens beliggenhed inden for ” Læbæltet ”. Herom vedr. begrebet Læbæltet se: min bog "Vrold by og mark", side 156.

 

Thorvald Halkjær.

 

Læbælte iflg. Salmonsen:

 

Læbælte kaldes den i næringsloven af 29. dec. 1857 §§ 28, 54 55 og 57 ommeldte landstrækning omkring købstæderne, inden for hvilken der kun måtte drives enkelte arter af næringsbrug. De nævnte afstandsbestemmelser, der var den sidste rest i dansk lovgivning til værn for købstædernes næringsbrug, er ophævet ved lov nr. 46 11 feb. 1920. Se i øvrigt: Afstandsbestemmelser.

 

Dette er mit eget opslag.

 

 

Afstandsbestemmelser findes givne i
Næringsloven, vedrørende den Afstand fra den
nærmestliggende Købstad, inden for hvilken visse
Næringer ikke maa drives paa Landet. Allerede
tidlig bestræbte Købstæderne sig for at gøre al
Handel og Haandværk til en udelukkende
Købstadnæring. Vidnesbyrd herom findes i de gl.
Haandværkergilder og Lavsartikler, og hertil
sigtende Bestemmelser findes ogsaa optagne i den
ældre Lovgivning, saaledes navnlig i den
koldingske Reces af 1558. I de Privilegier, der
umiddelbart efter Suverænitetsakten blev givne den
borgerlige Stand 24. juni 1661, hedder det: Vi
(Kongen) ville ej heller, at nogen
Haandværks- ell. Embeds-Mand paa Landsbyen maa bo
undtagen Grovsmede, Tømmermænd, Murmestre,
Skindere, Skræddere, som sy Vadmel, og
Skomagere, som ikke gøre Sko at sælge til Forprang,
medmindre der kunde være belejlige Pladser paa
Landet, som Manufakturer med Vores Konses
bekvemmeligen kunde gøres, da skal dog det,
som saaledes forfærdiges, til Købstæderne føres
og der sælges eller udskibes«. I Christian V's
D. L. haandhæves ligeledes Købstædernes
udelukkende Ret til Haandværksdrift og Handel, og
i den flg. tid vedblev dette Forhold at være det
samme, kun at der efterhaanden aabnedes 
Adgang for nogle flere Haandværksmænd til at 
nedsætte sig paa Landet. Det tillodes saaledes
Vævere, Grovsmede og Hjulmænd, Slagtere,
Rugbrødsbagere og Ølbryggere at nedsætte sig, hvor
de vilde, paa Landet, uden Bevilling; andre
Haandværkere -- som Tømmermænd, Bødkere,
Teglbrændere, Pottemagere, Murmestre, 
Feldberedere og til Dels Skræddere og Skomagere -- 
kunde faa Bevilling til at nedsætte sig der, og
det samme gjaldt Sadelmagere, Glarmestre,
Hvedebrødsbagere, Rokkedrejere, Malere og
Reparationsurmagere, kun at de ikke maatte
nedsætte sig inden for 11 km's Afstand fra
Købstaden. Saaledes var i det væsentlige Tilstanden, da
Grl. 5. juni 1849 i sin § 88 hævdede den fri og
lige Adgang til Erhverv for alle. I den nærmest
flg. Tid blev der givet friere Regler for Driften
af Ølbryggerier, Bagerier og Møllebrug, og ved
den saakaldte Høkerlov af 8. marts 1856 aabnedes
der Adgang til Høkerhandel paa Landet i alt
Fald inden for 7,5 km's Afstand fra nærmeste
Købstad. Endelig bortfaldt med Næringsloven af
29. Decbr 1857 helt Købstædernes tidligere
Eneret paa Haandværksdrift og Handel. Der blev
ved denne aabnet alm. Adgang til at faa
Næringsbevis paa Landet saavel paa Haandværks- og
Fabrikdrift som paa Handel, og det blev tilladt
Landhaandværkerne lige saa vel som
Købstadhaandværkerne at arbejde for Købstadboerne -- 
kun blev der i Loven sat en vis Afstand fra
Købstaden, i hvilken Haandværk og Handel
almindeligvis ikke maa drives, Haandværk ikke inden 7,5
km´s Afstand og Handel (en Groshandel, Købmands- og
Detailhandel) ikke inden for 11 km's Afstand
(Høkerhandel og Marskandiserhandel i 7,5 km's
Afstand). Fra A. undtages den Haandværksdrift,
som hidtil havde kunnet øves paa Landet uden
Bevilling (se ovenf.), samt endvidere Møllebyggere, 
Murmestre, Tømmermestre, Hvedebrødsbagere, 
Snedkere, Glarmestre, Sadelmagere,
Skræddere og Skomagere. -- Guldslagere,
Guldtrækkere, Guldsmede og Bogtrykkere tillodes det
kun at løse Næringsbevis paa Landet efter en
gennem Indenrigsministeriet erhvervet kgl.
Bevilling, der ogsaa udfordres for
Brændevinsbrændere. Ved Næringsloven var der hjemlet
Indenrigsministeriet en temmelig vid Adgang til
at dispensere fra A., men denne
Dispensationsmyndighed hævedes ved L. 23. Maj 1873,
saaledes at Ministeriet fremtidig kun kan meddele
Dispensationer, hvor en i Henhold til den
tidligere gældende Bevillingsmyndighed meddelt
Bevilling maatte bortfalde, men Hensynet til
Stedets Beboeres Tarv maatte tale for dens
Fornyelse. Derimod kan Indenrigsministeriet
fremdeles efter Forslag fra vedk. Købstadkommunalbestyrelse 
bestemme, at Forbudsbestemmelserne
for den paagældende Købstads Vedk. helt skal
bortfalde eller i alt Fald indskrænkes, og i
Henhold hertil er der ogsaa af Indenrigsministeriet
for en Del Købstæders Vedk. efter Forslag af
Byraadene truffet Bestemmelse om, at de i
Næringsloven indeholdte Forbud mod, at
Haandværk og Handel drives inden for en vis Afstand
fra Købstaden, skal bortfalde. For Kbhvn's
Omegns Vedk. er Næringslovens A. sat ud af Kraft
ved L. 23. Febr 1866. -- Hvad Beregningen af
Afstanden angaar, er det i Næringsloven bestemt,
at den skal regnes i lige Linie fra Købstadens
Akseltorv ell., hvor intet enkelt bestemt
Akseltorv findes, fra et af Overøvrigheden bestemt
Punkt. Er der mellem Købstaden og det Sted
pa Landet, hvor Næringsbruget agtes drevet, et
Vand af i det mindste 625 m's Bredde, og der
ikke haves landfast Forbindelse med Købstaden
af mindre Længde end de i Loven fastsatte
Afstande, gælder Forbudsbestemmelserne ikke.
O. D.
 
Til Erhverv
 
Til forsiden