Om ”Damgaard” Gl. Virringvej 21 i Gram.

 

v. Thorvald Halkjær. Tegning: Hans Møller.

 

 

 

Damgaard kan med sikkerhed føres tilbage til 1774. Dorthea Terkildsen sælger gården i 1827 til Søren Rasmussen.

 

Gården ejedes fra ca. 1863 til 1903 af Anders Nielsen, indtil den overtages i 1903 af sønnen Kristian Frederik Nielsen. Anders Nielsen dør d. 16/12 1909 80½ år gammel. Gården ejedes indtil 1943 af Kristian og Kristine Nielsen, der som ung overtog fødegården, og som han drev indtil efteråret 1943. Han solgte gården i 1943 til Bruno Halkjær. Kristian Frederik Nielsen fik ikke meget ud af salget af gården, da han d. 7. november afgik ved døden efter kort tids sygdom 63 år gammel.

 

Mine forældre Bruno Halkjær og Marie Halkjær købte gården den 1. september 1943 af Kristian Frederik Nielsen også kaldet ”Kræ Nille”.

Gården kostede den fyrstelige sum af 60.300 kr. Ud over jorden på ca. 27 tønder land, medfulgte der bygninger, disses grundmur og nagelfaste genstande derunder kakkelovne, komfur, grubekedel, elektriske ledninger og vandledninger. Endvidere medfulgte den på ejendommen værende besætning bestående af 3 heste, 1 føl, 12 køer. 10 ungkreaturer, 3 grisesøer, 1 fedesvin, 8 mindre grise og ca. 20 høns. Kristian Nielsen betingede sig, at den gamle hoppe ikke må sælges fra gården til andet end til slagtning.

Min far blev gjort opmærksom på, at der ejedes halvparter i en radsåmaskine, 1 roeoptager, 1 hesterive og en ringtromle. Der ejedes yderligere en mindre anpart i en pindehugger.

 

I skødet står der, at ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og pligter, hvormed den har tilhørt mig, hvorved bemærkes, at ejendommen er noteret som landbrugsejendom, og at der på matrikelnummer 18a hviler Kgl. Penge 65 rigsdaler. og at der på 19h (naboejendommen) er tinglyst retsforlig om hegn og beplantning den 19/2 1857.

 

 

Da min far overtog gården, var den i en ringe stand, og der forestod en del ændringer af de gamle bygninger. Man påstod, at muren i soveværelset, der vender mod vest, var så utæt, at når vinden var i vest, og ”Kræ Nille” skulle op for at lade vandet om natten, var det meget svært for ham at ramme potten.

 

I 1945 blev den gamle lade nedrevet, og der blev opført en ny og tidssvarende lade. Der blev rettet henvendelse til sognerådsformand Helmer Siim Skanderup-Stilling kommune om tilladelse til at måtte udvide og flytte laden nærmere vejen laden med ca. 2 meter. Tilladelsen blev givet, mod at man fik lov til at tage det omtalte areal af gårdens marker på den modsatte side af vejen. Sådan gjorde man dengang uden så meget bureaukrati.

 

Senere i 1950 blev stuehuset undermuret. Det vil sige, at hele tagkonstruktionen blev hævet på midten med ca. 25 centimeter og i gavlene med ca. 38 centimeter. Forskellen på målene skyldtes, at grunden var sunket i årenes løb. Alt murværket med bindingsværk blev fjernet og nye mure opført. Der blev ved samme lejlighed indlagt centralvarme og toilet, som før lå i gavlen af stalden. Det betød tidligere, at man måtte gå udenfor, når et toiletbesøg var påkrævet. Det gamle komfur blev ligeledes fjernet, og der blev installeret gaskomfur i køkkenet. En stor hjælp til min mor. Det gamle komfur står stadig på loftet i tilfælde af, at gassen eventuelt ikke kunne leveres. Min mor tænkte her på en krigssituation.

 

 

Anders Nielsen og Karen Mikkelsdatter. Damgaard i Gram. Foto: omkr. 1870.

Han er født 12/6 1829 i Nim. Hun er født 24/3 1838 i Gram. De blev gift 9/12 1862 i Skanderup kirke.

 

 

Realregister for Skanderup Sogn 1860 – 1948.

Film 650 side 143.

Gram By, Skanderup Sogn.

Matr. Nr. 18a, 19h, 9d, 29a, 35.

 

18a

 

Dorothea Terkildsen (enke?) (1774) skødet læst 11. december 1827, fol 286 til Søren Rasmussen. Fol. 330.

 

Mikkel Pedersen 1827 december 6 fol 330 Konge= og Kirke= Tiende 1830 december 6 fol. 330.

 

Kirsten Jensen (enke?) 1833 juni 27 fol. 443 til Tönnes Rasmussen 23. juni 1833.

 

Mikkel Rasmussen tinglæst 8. februar 1838 skøde til Tönnes Rasmussen.

 

Ane Marie Jensen (enke) tinglæst 22. januar 1863.

 

Ane Marie Jensen (svigermor) til Anders Nielsen 1863.

 

Ane Marie Jensen (svigermor til Anders Nielsen) får aftægt ved salget af gården i 1863, og den udslettes 21. august 1903, da sønnen Kristian Nielsen overtager gården.

 

Anders Nielsen sælger i 1903 gården til sønnen Kristian Nielsen.

 

Kristian Nielsen sælger gården i 1943 til Bruno Halkjær.

 

Udover diverse matrikelnumre ejer Kristian Nielsen retten til tørveskæring (tørveskæringsret) på Gram Mølles jorder, samt 8 skifter i Gram Skov.

 

---

 

Halkjær:

 

Bruno Halkjær født d. 27.2.1919 Mathæusgade i København.

Marie Halkjær f. Skovgaard født d. 20.10.1916 i Testrup pr. Mårslet. Død d. 29.2.1976.

Thorvald Halkjær født i Gram d. 10.8.1944.

Inge Margrethe Halkjær født i Gram d. 5.1.1947.

Kirsten Halkjær født i Gram d. 17.10.1950.

 

---

 

"Damgård" blev solgt og nedrevet i 2014:

 

Foto: Knud Erik Sørensen

 

 

Der er projekteret 5 nye boliger på den kommende Halkjærvej i Gram:

 

 

---

 

Dokumenter:

 

Deklaration 1878

 

Matrikelkort

 

Skøde 1. del

 

Skøde 2. del

 

Skøde 3. del

 

Skøde 4. del

 

Skøde 5. del

 

 

---oooOooo---

 

 

Til billeder fra Damgaard

 

Til Gramsiden

 

Til forsiden