"Udmarksminde" 1873-1960

- historie og klenodier - små og store -

Tejnvej 33. Hovedejerlavet Olsker: 42h, 82t og 82yz. Hartkorn: 1 skp. 1 fjerdingkar 1/4 album.

- Tekst: Gunver Jensen og Leif Køhler Jensen -

- Fotos: Flemming Jensen og Annette Bluhme og Leif Køhler Jensen -

1. Denne side: "Udmarksminde"s historie 

2. Flere fotos, effekter og dokumenter fra Udmarksminde

3. Flere fotos fra Bakkehaven

Johannes´ erindringer

Gunvers erindringer

Tejnvej 33

Udmarksminde med den store sommerlejlighed til venstre - og den lille til højre.

Foto: Flemming Jensen.

I 1873 købte snedker *Johan Jensen og hustru Caroline Kristine (f. Olsen) landejendommen matr. 82t m.fl. på i alt 86.000 kvm, som de kaldte **"Udmarksminde". Arealet strækker sig fra jernbanen (1913-1953) i vest ned til Østersøen, hvor der er en vig med store rullesten (Knødrekås eller Knudrekås) - tidligere var der sandstrand. Mod syd løber der en lille bæk (Klintebækken). Mod nord dannes der skel af et stengærde. Hist og her støder man på klippegrund, når jorden skal bearbejdes. Jorden er leret (om sommeren med dybe revner) og var oprindelig fyldt med sten.

** Udmark betegner et fælles areal uden for byens skel. Ofte af ringe kvalitet. Blev typisk brugt til sommergræsning.

*Johan Jensen fik med tiden mange tillidsposter: medlem af Olsker sogneråd i 6 år for venstrelisten, medlem af bestyrelsen for andelsmejeriet "Kajbjerggaard" i 10 år, kreaturforsikringen i henved 20 år. Desuden: ligsynsmand, stævningsmand og brandsynsmand. (Johan Jensen er født d. 15. september 1839 i Olsker. Karoline Kristine Jensen er født d. 11. marts 1842 i Olsker. Gift d. 26.1.1866).

Stuehuset med stråtag.

På jorden lå et lille hus. I 1877 blev der bygget et stuehus på 134 kvm i bindingsværk. Omkr. 1900-tallet blev der bygget kostald og svinestald, så ejendommen fremstod som firelænget med stråtag. - Mod Tejnvej var der en overdækket port. - I mellemkrigstiden kom der bølgeeternit på stuehuset. Gårdspladsen var belagt med flade kampesten. Besætningen bestod af 4 køer, 1 hest - foruden svin og høns. Nord for ejendommen lå der en træbygning, hvor redskaberne blev opbevaret. Den fungerede også som værksted.

Foruden avlsbygningerne blev der opført to sommerlejligheder på hhv. 37 og 65 kvm. Den ene blev brugt som aftægtsbolig.

Udmarksminde: stuehus med bølgeeternittag.

Fra venstre (vest): sommerlejlighed - 2 vinduer, den fine stue - 2 vinduer, spisestue - 2 vinduer og opbevaring - lille vindue.

---

Gunver foran hundegården med Flemming på armen.

---

Ejendommen ligger ca. 250 m fra Østersøen i ca. 35 meters højde over havet. En voldsom stigning på så kort en afstand. - Fra stuehuset er der udsigt til hele kystlinien fra Tejn til Gudhjem, og ude på marken kan man om aftenen se fyret på Christiansø. - Morgen og aften sejler rutebåden med den røde stjerne på skorstenen forbi på vej til eller fra København (1876-1978).

Med års mellemrum ligger der pludselig mange skibe for anker ud for kysten - også store skibe. Det sker, når der er kraftig vestenstorm f. eks. om efteråret. Så bruges bugten mellem Allinge og Gudhjem som en naturskabt læmole.

Indtil midt i 1950erne var der ikke indlagt elektricitet på ejendommen. Belysningen bestod af petroleumslamper - radioen var batteridrevet. Der var dog telefon på ejendommen - en såkaldt partstelefon, hvor man delte telefonlinien med en af naboerne. Nummer: 259x.

Der var rindende vand i vandhanerne (etableret engang i 1930erne). Vandet kom fra en brønd på marken vest for ejendommen. Den lå nogle meter højere end stuehuset, og derfor kunne vandet løbe til hanerne ved naturligt fald. En af de hårde vintre under krigen frøs vandrørene til gennem længere tid, men heldigvis kunne der pumpes vand op med den pumpe, hvor kreaturerne fik vand. - Der var ikke toiletter på Udmarksminde, men derimod to gammeldags af slagsen i en lille tilbygning ved den nordlige længe. Badeværelser var der heller ikke, men servanter med kande og fad i soveværelserne.

5 liter hvidtøl

I køkkenet var der et træfyret komfur og en høj petroleumsprimus. - Fast inventar var også en stor 10 liters flaske med hvidtøl i en flettet kurv. Flasken var forsynet med porcelæns-patentprop. - Rundt om på køkkenbordet stod fade med mælk - alle dækket af papstykker - af hensyn til fluerne. Mælken blev brugt til at lave tykmælk af og skumme fløde fra. - Varer til husholdningen blev leveret en eller to gange om ugen på landturen fra Produkten (købmanden i Allinge) og de andre handlende.

 

 

 

 

Ved siden af køkkenet var der et stort opbevaringsrum, hvor der var roer, kartofler, kål, saltet kød og saltet sild i tønder. Madvarerne kunne holde sig i mange måneder. (Det var før køleskabets tid).

Nogle af møblerne i huset var lavet af Johan Jensen - bl.a. en bænk og et spejl.

---

Arbejdet på Udmarksminde:

---

På nordsiden af ejendommen blev der plantet et læhegn af tjørn, som efterhånden blev så højt, som var det træer. Her blev der indrettet urtehave og plantet buske med stikkelsbær, ribs, hindbær og solbær.

På sydsiden af stuehuset blev der først og fremmest plantet kirsebærtræer, og bærrene blev solgt i en bod ved vejen til turisterne. - I haven var der en høj flagstang tæt ved vejen. En nat vågnede hele familien ved et enormt brag. Lynet var slået ned i flagstangen og havde ødelagt den, så der blev rejst en ny.

Stenene, der blev ryddet af vejen i haven og på marken, blev samlet til stengærder i skellet rundt om marken og som opdeling i Bakkehaven.

---

Caroline og Johan Jensen

Arealet ned mod stranden var et kapitel for sig. Her blev der efterhånden med en enorm arbejdsindsats opbygget en usædvanlig samling af sten og figurer: "Bakkehaven". På en stor sten i haven var der indhugget årstallene: 1873-98 og senere tilføjet: 1923. Hovedfiguren er/var "LC" - 2 m høj - opført af glatte, runde sten fra stranden (til minde om Gunvers afdøde tvillingsøster Else).

Galionsfiguren i Bakkehaven

Nederst i haven ved indgangen mellem to stenmure stod der en galionsfigur med et dansk flag i hånden. Figuren stammede fra et polsk skib og skulle måske forestille Nikolaj Kopernikus. Mange steder var der anbragt forskellige sten med usædvanlige former. Desuden var der rigt dekoreret med farvede, runde - mest grønne -glas, der havde været brugt som flydere i fiskegarn. 

Parti fra Bakkehaven.

 

Nede mellem de høje stenmure var der hasselnødder, hindbær, ribs og æbletræer. Et af æbletræerne kom pr. "luftpost", idet en fugl efter familietraditionen engang lagde en klat, og det kom der et træ ud af med æbler, der mindede om gravenstener, men ikke var det. Derfor døbte en botaniker sorten som "Udmarksmindeæblet". Se her:

 

   Link:

 

---

På de høje lodrette klippevægge voksede der vindruer, og i en af de små haver trivedes gammeldags roser med en stærk, behagelig duft. De blev tørret og anvendt som duftmiddel i linnedskabene. Et andet sted i haven var der bistader. - I den sydlige del af haven løb der en lille bæk. Langs med østmuren går stadig den gamle redningssti (med tinglyst vejret på 4 alen for Bornholms og Møens Redningsvæsen).

Johan Jensen fik præmier for haven fra Det kongelige danske Haveselskab (1886 og 1890), Det Kongelige Danske Landhuusholdnings Selskab (1914), Frøavlerforeningen og Granelifondet (1926).

Se flere fotos fra Bakkehaven.

---

Johan og Karoline fik 8 børn: 5 sønner og 3 døtre:

 Cathrine f. 10.1.1867 (Hallegaard)

*Johanne f. 10.3.1871 (Emigreret til Erie, USA d. 20.5.1890)

Charles f. 10.9.1873 (Sandvig) 

Villum f. 16.5.1880. Ophold i Erie, USA fra 4.3.1901 (Hasle)

*Kristian f. 4.4.1883. (Emigreret til Erie, USA d. 22.6.1905)

Hans f. 10.7.1887. Ophold i Erie, USA fra 28.2.1907. (Udmarksminde)

 - 2 af børnene, en søn og en datter, døde.

Se skødet fra 1932 med navneoplysninger under Dokumenter og flere fotos fra Udmarksminde.

*Udvandrerne:

---

Willum Jensen - udrejse til USA:

Johannes, Johanne og Hans Jensen. 1912.

---

Den 25.8.1925* overtog Johans og Carolines søn: Hans gift med Johanne (f. Kaas) "Udmarksminde".

---

Hans´ og Johannes børn: Johannes f. 1911 og datteren Gunver f. 1924 er begge født på "Udmarksminde". Johannes er vokset op i Tejn, til han var 13 år. Gunver har tilbragt hele sin barndom og ungdom på "Udmarksminde".

---

*Servitut ved overdragelsen af Udmarksminde til Hans Jensen. Protokol nr. XIV pag. 733. Rønne købstad:

---

Hans Jensen er født på Udmarksminde d. 10. juli 1886. Efter konfirmationen arbejdede han på stenværket. Han blev indkaldt som soldat i 1906, hvorefter han udvandrede til USA d. 28.2.1907, hvor han arbejdede på fabrik nogle år. I 1911 vendte han tilbage til Bornholm og giftede sig med Johanne Eline Martine Kaas (født i Tejn d. 26. oktober 1890).

Johannes forældre: Jørgen Hansen Kaas f. 18.6.1830 i Sandvig og Elise Karoline Kathrine f. Pedersen f. 10.3.1856 i Klemensker.

Johannes søskende: Andrea f. 24.6.1887, Niels f. 24.6.1887 (tvillinger). Dina f. 23.6.1895.

Hans og Johanne blev gift d. 26.1.1911. De boede en tid på Udmarksminde og flyttede derefter til Tejn. De første år arbejdede Hans i stenværket "Klinteløkken". I 1916 besluttede han, at han ville være fisker og arbejdede som løstansat "løddekar". Efter nogle år havde han sparet op, så han kunne købe sin egen båd - og efter yderligere nogle år fik han mulighed for at bygge et røgeri. - I én periode var Hans socialdemokratisk medlem af Olsker sogneråd.

1. april 1960 solgte Johanne Jensen Udmarksminde incl. udbo, inventar, afgrøder og ca. 25 høns.

Hans Jensen døde d. 15 februar 1960. Johanne Jensen døde d. 26. august 1967.

---o---

Se: Dokumenter og flere effekter og fotos fra Udmarksminde

Se: Flere fotos fra Bakkehaven

Se: Johannes´ erindringer

Se: Gunvers erindringer

Kilder:

Kirkebogen Olsker: 1867-1879, 1879-1891, 1892-1910, 1911-1925. Statens Arkiver.

Folketællinger Olsker: 1890, 1901. Statens Arkiver.

Olsker kirkegård

Det Danske Udvandrerarkiv

Udvandringen fra Bornholm til Amerika 1850-1940. (Excel). Google.

Bornholms Historiske Samfund. 1. samling: Johan Jensen 1886 Ols. 36-38, 39.

---oooOooo---

Red. 20.11.2010. LKJ. - Korrektur: AaE.

---oooOooo---